222

Studii de caz

Sistemul Informațional Automatizat Asistență Socială

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova (MMPSF) este organ al administrației publice centrale, ce are rolul de a elabora, promova și asigura realizarea politicilor Guvernului în domeniul muncii, al familiei și al protecției sociale, esențiale pentru bunăstarea socială și economică a tuturor cetățenilor Republicii Moldova.

Situația Inițială

Implementarea politicilor și reformelor în domeniul protecțiilor sociale de către MMPSF implică conlucrarea autorităților publice de diferite niveluri din toate localitățile republicii.

Existând necesitatea optimizării acestui proces și implementarea tehnologiilor informaționale pentru a reduce timpul de răspuns și volumul de documente care circulă între instituții, s-a decis crearea unui sistem informațional ce ar unifica și automatiza procesele, inclusiv schimbul de date, și ar duce o evidență a beneficiarilor finali.

În anul 2011 a fost începută implementarea SIAAS cu scopul de a spori eficiența sistemului de asistență socială, atât prin oferirea unui instrument de formare continuă, cât și prin asigurarea informațională a ministerelor, a altor autorități administrative centrale, a autorităților administrației publice locale, precum și a personalului din sistemul de asistență socială.

Dat fiind faptul că sistemul public de asigurări sociale este o parte integră a sistemului de protecție socială, al cărui obiectiv principal este acordarea unor ajutoare financiare persoanelor asigurate aflate în imposibilitatea obținerii veniturilor salariale (incapacitate temporară sau permanentă de muncă, maternitate, bătrânețe, șomaj, etc.), SIAAS a permis automatizarea procedurilor de calcul a prestațiilor sociale, inclusiv prin verificarea datelor despre solicitant, prin comunicare cu Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova (CNAS) sau Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), precum și prin crearea listelor de plată, reducând riscul de eroare umană sau fraudă.

Implementarea

Pentru implementarea SIAAS a fost necesară automatizarea proceselor de business din domeniul protecției sociale, al inspecției sociale, dar și din alte subunități subordonate MMPSF. Prin automatizarea proceselor de business și schimbul de date prin intermediul serviciilor web cu alte autorități, precum CNAS sau ANOFM, a fost redus substanțial timpul de examinare a cererilor beneficiarilor de politici din domeniul protecției sociale și de oferire a răspunsurilor la solicitările acestora.

Modulul Ajutor Social permite ducerea evidenței beneficiarilor de ajutor social, a proceselor decizionale în acordarea ajutorului social, dar și monitorizarea circulației mijloacelor financiare utilizate în aceste scopuri.

Totodată, se verifică datele indicate în cererea pentru ajutor social, depusă de potențialul beneficiar. Automatizarea algoritmilor de calcul a indicatorilor Proxy si a veniturilor solicitantului și/sau ai membrilor familiei acestuia garantează transparența decizională.

Modulul Servicii Sociale este dezvoltat astfel încât să automatizeze fluxurile de lucru existente în modul tradițional de lucru și are scopul ducerii unei evidențe stricte a cazurilor de acordare a serviciilor sociale și verificarea corectitudinii datelor generate în rapoartele specifice.

Modulul CNDDCM (Consiliul Național de Determinare a Dizabilitățiii și Capacității de Muncă) constă în implementarea fluxului de examinare a cererii de acordare a gradului de dizabilitate, precum și fluxului de contestare a deciziei primite, re-expertizare și trimiterea cererii la examinare Comisiei de Litigii.

Modulul Inspecția Socială are rolul de a monitoriza și eficientiza procedura de inspecție a activităților în domeniul asistenței sociale, a serviciilor sociale și acordarea ajutorului social pentru perioada rece, asigurarea evidenței cazurilor monitorizate, precum și asigurarea veridicității datelor incluse în rapoartele generate prin intermediul sistemului. Mai mult decât atât, prin integrarea cu sistemele informatice ale altor instituții publice este asigurată transparența activităților inspectate.

Funcționalitatea de E-Learning permite instruirea utilizatorilor sistemului prin intermediul cursurilor online și testarea activității utilizatorilor prin intermediul evaluărilor interactive.

Modulul Call Centru permite înregistrarea și monitorizarea solicitărilor de asistență parvenite din partea utilizatorilor sistemului, precum și înregistrarea cererilor de asistență, fără implicarea asistentului social.

Accesul securizat, prin intermediul certificatelor digitale sau al parolei, garantează protecția datelor cu caracter personal, precum și evitarea situaților de acces a persoanelor neautorizate în sistem.

Beneficii

  • Ridicarea nivelului de calitate al asigurării informaționale a activității organelor de asistenta socială
  • Reducerea implicării factorului uman în procesele decizionale
  • Transparența proceselor decizionale
  • Implementarea rapidă și eficientă a modificărilor legislative în domeniul asistenței sociale
  • Eficientizarea procedurilor de comunicare între instituțiile subordonate MMPSF
  • Evidența beneficiarilor sistemului de asistență socială
  • Monitorizarea implementării politicilor în domeniul asistenței sociale
  • Securizarea datelor cu caracter personal